Disclaimer

Disclaimer

We respecteren uw persoonlijke gegevens

Cookies instellen

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

1. Informatie verstrekt aan Flexso via haar website

Flexso respecteert persoonlijke gegevens
Flexso hecht veel waarde aan alle persoonlijke gegevens en zal ze in alle vertrouwen behandelen. Wanneer u persoonlijke gegevens doorgeeft, gaat u akkoord met de verwerking ervan in de database van Flexso, Veldkant 33a, 2550 Kontich met ondernemingsnummer BE 0865.716.288.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van haar uitvoeringsbesluiten, delen wij u mee dat als uw persoonlijke gegevens worden verzameld via de website van Flexso, ze gebruikt kunnen worden voor direct marketing, o.a. om:

  • u te informeren over nieuwe producten en diensten via verschilllende communicatiekanalen;
  • u een nieuwsbrief te sturen;
  • het beheer van de websites en de diensten die we aanbieden vlotter te laten verlopen;
  • u informatie i.v.m. carrière- en arbeidsevenementen te versturen;
  • informatie die u ons geeft in het kader van een sollicitatie op te slaan. Met dat doel voor ogen behandelen wij deze informatie uiterst zorgvuldig.

Gegevens updaten of verwijderen
Zoals de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer voorschrijft, heeft iedereen ten allen tijde het recht om persoonlijke gegevens te raadplegen en die aan te passen waar nodig.
Regelmatig zal Flexso e-mails versturen met informatie omtrent updates, nieuwe diensten e.d. Indien u dergelijke berichten niet meer wenst te ontvangen kan u dat via e-mail vragen.

Alle persoonlijke gegevens worden veilig bewaard en niet doorgegeven aan derden
Alle persoonlijke gegevens worden door Flexso veilig opgeslagen. Deze gegevens zijn niet toegankelijk voor derden of voor Flexso-medewerkers die niet de vereiste toegangsrechten hebben.

Gebruik van cookies
De Flexso website gebruikt cookies om het gebruik van de website sneller en eenvoudiger te laten verlopen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch in het geheugen van computers bewaard worden om de toegang tot websites te vergemakkelijken en de navigatie sneller en efficiënter te laten verlopen. De cookies op de website stellen Flexso in staat om u te herkennen bij een nieuw bezoek op onze website zodat u niet steeds uw voorkeuren moet herhalen. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt en zijn uniek per gebruiker.
Flexso gebruikt enkel cookies wanneer dit uitdrukkelijk is aanvaard. Bovendien kunt u de cookies steeds uitschakelen bij persoonlijke aanmelding en door uw persoonlijke browserinstellingen aan te passen zodat die geen cookies meer accepteert.

2. Informatie verstrekt door Flexso via haar website

De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Flexso geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, nauwkeurigheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of de publicatie.

Door Flexso materiaal te sturen, geeft u aan Flexso het onbeperkte en onherroepbare recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan Flexso de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. Flexso heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Flexso staat open voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en betekenen niet dat Flexso verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter.

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De intellectuele eigendomsrechten op de via deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Flexso. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding, reproductie en verwerking, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden. Delen van de site bevatten illustraties die uitdrukkelijk onder het auteursrecht van de klanten vallen.

Het staat Flexso vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen inzake geschillen voortvloeiend uit de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op deze website.

Voor verdere vragen of opmerkingen: contacteer info@flexso.com.